U wilt een periodieke gift doen aan een goed doel.

 

Als uw periodieke gift voldoet aan een aantal voorwaarden, kunt u die aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. Er moet dan wel eerst een schriftelijke overeenkomst zijn opgemaakt tussen u en het goede doel. U kunt daarvoor dit formulier gebruiken.

 

Wilt u iets afspreken wat u niet in deze overeenkomst kunt opnemen? Bijvoorbeeld dat de gift eindigt bij het overlijden van meerdere personen? Dan kunt u een overeenkomst door de notaris laten opstellen. Of u kunt zelf een schriftelijke overeenkomst opmaken tussen u en de instelling of vereniging.

 

Voorwaarden periodieke gift

Aan welke voorwaarden een periodieke gift precies moet voldoen om in aanmerking te komen voor aftrek in uw aangifte inkomstenbelasting, kunt u lezen via www.belastingdienst.nl/giften.

 

Stappenplan

In het stappenplan leest u wat u, ‘de schenker’, en de instelling of vereniging moeten doen, zodat u de betaalde bedragen kunt aftrekken als een periodieke gift in de inkomstenbelasting.

– De schenker vult zijn onderdelen in op de ‘Overeenkomst periodieke gift in geld’.

– De schenker ondertekent zowel het exemplaar voor de schenker als het exemplaar voor de

   instelling of vereniging en stuurt beide exemplaren naar de instelling of vereniging.

– De instelling of vereniging vult vervolgens haar onderdelen in op het formulier en ondertekent

   beide exemplaren.

– De instelling of vereniging stuurt het exemplaar voor de schenker terug naar de schenker en

   houdt haar eigen exemplaar.

 

1 Verklaring gift

In dit onderdeel vult u het volgende in:

– uw naam

– de naam van de instelling of vereniging waaraan u een gift doet

– het bedrag dat u per jaar schenkt, zowel in cijfers als voluit geschreven

– of de gift eindigt:

– bij het overlijden van uzelf of van een ander

– als u uw baan verliest

– als u arbeidsongeschikt  wordt

– als de instelling geen ANBI meer is

 

Instelling

De instelling moet door de Belastingdienst zijn aangewezen als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Een overzicht van alle ANBI’s vindt u via www.belastingdienst.nl/giften. U kunt de instelling zelf ook om de aanwijzingsbeschikking ANBI vragen.

 

Vereniging

De vereniging:

– moet 25 of meer leden hebben

– moet volledige rechtsbevoegdheid hebben

Dat betekent dat de statuten van de vereniging door de notaris zijn vastgelegd.

– mag niet onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting Dat betekent dat de vereniging geen

   winst mag maken.

 

Vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen

De gift moet bestaan uit een recht op vaste en gelijkmatige periodieke  uitkeringen. Dat betekent dat u verplicht wordt elk jaar hetzelfde bedrag aan de instelling of vereniging te betalen. U mag zelf bepalen of u dat jaarlijkse bedrag opsplitst in meerdere bedragen, en bijvoorbeeld elke maand of elk kwartaal een deel van het jaarlijkse bedrag aan de vereniging of instelling betaalt, of dat u het jaarlijkse bedrag in één keer betaalt.

 

Overlijden van u of van een ander

In de overeenkomst moet zijn bepaald dat de uitkeringen eindigen bij het overlijden van uzelf of van iemand anders. De ander kan iedereen zijn, bijvoorbeeld uw broer of uw partner. U moet wel een keuze maken of u de uitkeringen laat eindigen bij uw overlijden of bij het overlijden van een ander. Deze overeenkomst kunt u niet gebruiken als u de uitkeringen wilt laten eindigen bij het overlijden van meerdere personen.

 

U wordt werkloos of invalide

Wilt u niet de verplichting hebben om de gift te doen als u arbeidsloos  wordt of invalide? Dan kunt u deze bepaling opnemen in uw overeen  komst. Als u dat doet, hebt u toch recht op giftenaftrek zolang u de gift op basis van de overeenkomst blijft doen. Ook als u de gift stopt binnen de vijfjaarstermijn.

 

Instelling is geen ANBI meer

Betaalt u de gift niet minimaal 5 jaar achter elkaar omdat de instelling geen ANBI meer is? Dan mag u de betaalde bedragen aftrekken, maar alleen voor de periode dat u niet kon weten dat de instelling geen ANBI meer was. De instelling kan geen ANBI meer zijn door intrekking van de ANBI-status, of door faillissement.

 

2 Looptijd van de gift

Hier vult u het totaal aantal jaren in dat u de uitkeringen doet. U moet minimaal vijf jaar lang een gift doen. Wilt u langer dan vijf jaar een gift doen? Dan vult u het afgesproken aantal jaren in, bijvoorbeeld acht of tien jaar. Spreekt u af dat u een gift doet, totdat u zelf aangeeft dit niet meer te willen? Kruis dan het vakje ‘onbepaalde tijd’ aan.

Datum eerste uitkering

Hier vult u de datum in waarin u de eerste keer het bedrag van de periodieke gift betaalt aan de instelling of vereniging. Dat hoeft niet hetzelfde jaar te zijn als het jaar waarin u deze overeenkomst aangaat, maar kan in elk geval niet een eerder jaar zijn.

 

Voorbeeld

U spreekt in november 2014 af dat u elk jaar € 200 schenkt aan een instelling. De eerste keer dat u € 200 schenkt, is op 12 april 2015. U vult dan 12 april 2015 in.

 

    Let op!

Giften die u hebt gedaan voor het sluiten van de overeenkomst, tellen niet mee als periodieke gift.

 

Toelichting (vervolg)

 

4 Gegevens instelling of vereniging

Transactienummer

Het transactienummer is het nummer waaronder de instelling of vereniging deze overeenkomst heeft opgenomen in haar administratie. Dit nummer bestaat uit minimaal één en maximaal vijftien cijfers. Het is niet toegestaan letters of andere tekens te gebruiken. Ook moet het nummer uniek zijn. De instelling of vereniging mag hetzelfde nummer dus maar één keer gebruiken.

 

RSIN/fiscaal (identificatie)nummer

Dit is het nummer waaronder de instelling of vereniging bij de Belastingdienst bekend is.

 

Gegevens en ondertekening partner schenker

Hebt u een echtgenoot of geregistreerd partner? Dan moet die de overeenkomst ook ondertekenen, op grond van artikel 88 van boek 1 van het Burgerlijk Wetboek.

Geregistreerd partnerschap is vastgelegd bij de burgerlijke stand van de gemeente.

 

U hebt geen geregistreerd partnerschap als u alleen maar:

– een samenlevingscontract hebt laten opmaken door een notaris

– met een huisgenoot staat ingeschreven op hetzelfde adres in de administratie van uw gemeente.

Leeft u niet meer samen met uw echtgenoot? En wilt u dit ook niet meer? Zolang de rechter de scheiding niet heeft uitgesproken, moet uw echtgenoot de overeenkomst toch meeondertekenen.

 

7 Ondertekening namens de instelling of vereniging

Hier vult degene die bevoegd is om namens de instelling of vereniging de overeenkomst te ondertekenen, zijn gegevens in.

 

 

Direct naar contact Naar facebook Naar Nieuws Blog